Provozní řádProvozní řád plavecké školy Šupinka


 1. Všeobecné podmínky

Provozní řád plavecké školy Šupinka s.r.o. (dále jen PŠŠ) je závaznou směrnicí, která stanovuje povinnosti a odpovědnost všech účastníků plavecké výuky.

Všichni účastníci plaveckého výcviku jsou povinni se s tímto provozním řádem seznámit a následně jej respektovat a dodržovat. V případě porušení pravidel provozního řádu jsou pracovníci PŠŠ oprávněni vykázat klienta z areálu.

Výuky plavecké školy se mohou zúčastnit pouze zdravé osoby. Osoby se zdravotním omezením (jako jsou např. epilepsie, srdeční choroby, cukrovka apod.) se mohou účastnit výcviku pouze za doprovodu druhé osoby. Tuto skutečnost je klient nebo pověřená osoba povinen sdělit pracovníkům plavecké školy, kteří rozhodnou o zařazení do plaveckého výcviku.

Plaveckého výcviku se nemohou účastnit nemocné osoby s kožními či jinými přenosnými chorobami (neštovice, bradavice aj.), osoby zahmyzené či pod vlivem omamných látek. V případě nachlazení nebo jiných příznaků nemoci jsou účastnici plaveckého výcviku povinni respektovat rozhodnutí instruktora.

Každý klient plavecké školy je povinen dodržovat návštěvní řád Aquaparku Kravaře a řídit se obecnými pravidly slušného chování a pořádku.


2. Organizace kroužků, individuálního a kojeneckého plavání a dalších kurzů

2.1. Průkaz plaveckého kurzu slouží k bezplatnému vstupu do aquaparku po dobu trvání v daný den a hodinu, kdy kurz probíhá. Na jeden průkaz je umožněn jeden vstup jedné osobě.

2.2. Při příchodu do vestibulu se účastník hlásí u instruktora s průkazkou plavecké školy, kde bude probíhat prezentace. Za bezpečnost klientů zodpovídá provozovatel a instruktoři pouze po dobu výuky. Po skončení kurzu instruktor předá dítě doprovodu a tím jeho zodpovědnost končí.

2.3. Děti starší nebo s doprovodem se dostaví k výuce přímo na bazénu a hlásí se u instruktora. Děti z odpoledního kroužku začínající od 18:00 chodí do šaten samostatně. Instruktor za ně zodpovídá pouze v bazénové hale.

2.4. Děti se do šaten přesouvají 5-10 minut před zahájením plavecké výuky.

2.5. Při pozdním příchodu není v našich možnostech si převzít dítě na recepci. Rodič si dítě musí převléct sám a dovést nám jej k bazénu. Po výuce si jej pak musí opět u bazénu vyzvednout.

2.6. Čip je nastaven na bezplatný pobyt po dobu 1 hod a 15 min. Při překročení této doby bude účtován poplatek dle ceníku aquaparku.

2.7. Z bezpečnostních důvodů děti nebudou mít na sobě žádné řetízky, prstýnky, náušnice. Za ztrátu cenností v areálu aquaparku provozovatel ani instruktoři nezodpovídají.

2.8. Děti musí mít řádně sepnuté vlasy, tak aby při plaveckém kurzu nepřekážely nebo musí používat plaveckou čepici.

2.9. Rodiče nebo doprovod nesmí jakýmkoliv způsobem zasahovat do výuky či jinak rozptylovat dítě.

2.10. V průběhu lekce je zakázáno fotografovat a pořizovat videozáznamy.

2.11. V době probíhající lekce není povoleno jíst ani pít.

2.12. Z bezpečnostních důvodů je zakázáno běhat v celém prostoru aquaparku.

2.13. Za poškození majetku plaveckého areálu a plaveckých pomůcek dítětem je zodpovědný zákonný zástupce.

2.14. Při zranění v době plavecké výuky je lektor povinen po nezbytně nutnou dobu poskytnout první pomoc, případně zavolat odbornou lékařskou pomoc a informovat zákonného zástupce dítěte.

2.15. Doprovod dětí se zdravotním omezením bude převlečen do plavek nebo kraťasů a trika (tílka).

2.16. Platnost zakoupených individuálních lekcí je 6 měsíců. Do této doby je nutné je vybrat, jinak bez náhrady propadají.

2.17. Odhlášení se z dohodnuté individuální lekce je nutné provést nejpozději do 12.h dopoledne téhož dne. Na pozdější omluvy nebude brán zřetel a lekce propadá a je nutné ji uhradit v plné výši.

2.18. Při kojeneckém plavání se děti za doprovodu prezentují přímo na bazénu u svého instruktora.

2.19. Za bezpečnost dětí při kojeneckém plavání zodpovídají zákonní zástupci nebo doprovod, který si určil sám zákonný zástupce.

2.20. Ve vestibulu u pokladny dostanou čip (1 dítě + 1 doprovod). Vstup do šaten je možný 15 min před zahájením plavecké výuky.

2.21. Dojde-li k dosažení maximální kapacity návštěvníků aquaparku, zaměstnanci aquaparku nám mohou zakázat vstup. V takovém případě bude neodplavaná lekce nahrazena v náhradním termínu.


3. Kurz, platba a náhradní lekce

3.1. Každý kurz má 10 lekcí + 2 náhradní lekce (po sobě jdoucích, celkem tedy 12 lekcí) - 1x týdně + dárek v případě celoročního kurzovného (plavecký pásek, nudle, volný vstup do aquaparku).

3.2. Úhrada se provádí převodem na účet uvedený na faktuře, do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno dítěte, termín a čas kurzu. Úhrada za kurz musí být připsána nejpozději den předem dané 1. lekce. U kurzu navazujícího se kurzovné musí uhradit v předposlední lekci. Pokud nebude kurzovné uhrazeno, nebude klientovi poskytnuta žádná lekce.

3.3. V ceně kurzu jsou zahrnuty 2 náhradní lekce. Nelze je převádět na jiný termín nebo do dalšího kurzu.

3.4. V případě neuhrazení kurzu může instruktor vyloučit účastníka z kurzu.

3.5. Vzhledem k tomu, že náklady na provoz kurzů a mzdy se s případnou neúčastí dítěte nesnižují, není možné za nevyčerpané lekce kurzovné vracet.

3.6. Kurzovné vracíme pouze při neúčasti ve výši 50% z důvodu nemoci a to na základě lékařské zprávy. Kurz je pak možné odhlásit pouze do jeho první poloviny, nejpozději tedy do 5. lekce.

3.7. Pokud se klient rozhodne již po první lekci dále v kurzu nepokračovat, vrátíme mu peníze. Účtovat budeme  1 odplavanou hodinu částkou 350 Kč.

3.8. Pokud bude z nějakého důvodu lekce zrušena (technické důvody, nemoc instruktorů), bude klientovi náhradní lekce nabídnuta automaticky.

3.9. Přihlášení do kurzu je závazné. Objednavatel a účastník kurzu souhlasí ze všemi podmínkami PŠŠ.


4. Hygienické zásady a podmínky

Teplota vody a vzduchu je pravidelně kontrolována Aquaparkem Kravaře. Teplota vody se pohybuje 29 - 30ºC. Teplota vzduchu 29 - 32 ºC.

Při výuce ve vodě se používají pouze pomůcky a hračky, jejichž kvalita vyhovuje vyhlášce č. 84/2001 Sb. o hygienicích požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let.

Všechny jsou po skončení kurzu dezinfikovány a důkladně opláchnuté vodou.

K dezinfekci jsou použity jen takové prostředky, které jsou svým složením a koncentrací vhodné i pro jiná exponovaná pracoviště a jsou schváleny Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Při případném znečištění vody dítětem je provoz přerušen až do odstranění znečištění. O dokončení lekce rozhodne instruktor.

5. Informace o zpracování osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů

PŠŠ zpracovává údaje, díky kterým může klientům poskytnout kvalitní služby v oblasti plavecké výuky individuálních nebo skupinových plaveckých kurzů a školního plavání. Mezi základní osobní údaje, které PŠŠ zpracovává v souvislosti s uzavřením smluvního vztahu, jež klientovi umožní absolvovat plavecký kurz, a které PŠŠ klient sám poskytne, patří následující:

 • jméno a příjmení;
 • jméno dítěte (v případě kurzů pro děti či kurzů školního plavání);
 • datum narození klienta;
 • datum narození dítěte;
 • e-mailová adresa;
 • telefonické spojení;
 • adresa;
 • údaje o škole, do které dítě dochází (v případě kurzů školního plavání);
 • název školy či instituce dítěte (v případě kurzů školního plavání).

Výše zmíněné osobní údaje jsou součástí každé přihlášky do plaveckého kurzu, bez jejichž poskytnutí není možné uzavřít smluvní vztah.

Právní základ zpracování těchto údajů: čl. 6 odst. 1 písm. b) a e) nařízení EU.

Fotografie a videa z kurzů

Klient nebo zákonný zástupce dítěte absolvující plavecký kurz pořádaný PŠŠ přihlášením do kurzů dává souhlas s pořizováním fotografií a videozáznamů a jejich umístěním na webové stránky PŠŠ, na facebookové stránky PŠŠ a Instagram za účelem prezentace její činnosti (dle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení EU).

PŠŠ upozorňuje své klienty na možnost vznesení námitky proti zpracování jejich osobních údajů v souladu s čl. 21 nařízení EU. Pokud bude takováto námitka vznesena, bude se jejím vyřízením zabývat v souladu s ustanovením EU (dle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení EU).

Doba uchovávání osobních údajů

Osobní údaje klientů PŠŠ jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou. Konkrétně:

1. Plavecké kurzy a školní plavání - osobní údaje, které souvisí s uzavřením a plněním smlouvy a se vzájemnou komunikací, která souvisí se zajišťováním a průběhem poskytování služeb PŠŠ zpracovává po dobu trvání smluvního vztahu, nejdéle však 6 měsíců po ukončení trvání smluvního vztahu.

2. Fotografie a videa z kurzů - PŠŠ zpracovává po dobu 5 let od pořízení a uveřejnění fotografií či videozáznamů na webových stránkách PŠŠ.

3. Odběratelsko-dodavatelské vztahy - PŠŠ zpracovává po dobu trvání smluvního vztahu.

4. Účetnictví a daně - není-li platnou legislativou vyžadována delší lhůta, zpracovává PŠŠ od data zdanitelného plnění osobní údaje po dobu 5 let.

5. Výkon práv klienta - do doby vyřešení sporu a 1 rok poté.

Po uplynutí těchto lhůt budou výše zmíněné údaje vymazány či anonymizovány.

Zdroje osobních údajů

PŠ používá jako zdroj osobních údajů klienta výhradně komunikacI s klientem:

 • elektronickou poštou info@plavanisupinka.cz;
 • telefonicky 739 035 667;
 • nebo osobně v budově aquaparku.

Příjemci osobních údajů

V případě nezbytné nutnosti poskytne PŠŠ klientovy osobní údaje třetí osobě, a to pro potřeby dotačních programů a grantů, externích dodavatelů/poskytovatelů služeb, jako např. poskytovatelé IT služeb, nebo též některým orgánům státní správy, pakliže výše zmíněné osobní údaje potřebují k výkonu zákonných povinností, ale jen za předpokladu, umožňuje-li zákon si tyto údaje vyžádat. V takovém případě se s těmito subjekty - zpracovateli osobních údajů - uzavírají takové smluvní vztahy, jež zajišťují zabezpečení předávaných osobních údajů v souladu s nařízením EU.

Práva klientů

1. Na klientovu žádost umožní PŠŠ klientovi náhled do uzavřené smlouvy či poskytne kopii zpracovaných údajů ve strojově čitelném formátu.

2. Každý klient má právo na opravu změněných či nesprávně uváděných osobních údajů. Změna bude provedena neprodleně poté, co PŠŠ změněné údaje ověří.

3. Každý klient má právo na výmaz osobních údajů, jež by PŠŠ zpracovávala neoprávněně

4. Za splnění podmínek čl. 18 nařízení EU má každý klient právo na blokaci svých osobních údajů.

5. Každý klient má právo nebýt předmětem rozhodnutí, jež je založené na automatizovaném zpracování.

6. Je-li zpracování založeno na oprávněném zájmu PŠŠ, má každý klient právo na vznesení námitky.

7. Se svou stížností se klient může kdykoli obrátit na PŠŠ, popřípadě podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, či si požádat o soudní ochranu.

Vyplněním přihlášky do kurzu PŠŠ klient prohlašuje, že na základě § 3 a odst. 6 ZOPS je informován o tom, že osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány po dobu 5 let. Dále také prohlašuje, že si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl, obsahu rozumí a souhlasí s ním.